Pure math

Professors:

Shangquan Bu,     Bangming Deng,     Lei Fu,   Yuxia Guo,    Haizhong Li,     Si Li,       Yong Lin,   

Zhengwei Liu,     Hui  Ma,      Peng Shan,     Jie Xiao,    Xiaokui Yang,    Jiayan Yao,    Pin Yu,     

Shiu-Yuen Cheng,    Hechun  Zhang,    Guangyuan Zhang,     Jianhua Zheng,     Jian Zhou,    

Bin Zhu,    Wenming  Zou

 

Associate Professors:

Yinghua  Ai,     Daguang  Chen,     Zhijie Chen,     Jianlian  Cui,    Hansheng Diao,    Zhixin  Liu,     

Ziqun  Lu,     Lianrong Ma,      Renyi   Ma,     Yu Qiu,     Shenghao Sun,     Baosen Wu,

Yunhui Wu,     Jian Xiao,     Bin Xu,    Fan  Xu,     Guoyi Xu,     Jing Yang,      Guowu  Yao,

Minxian Zhu,     Huaiqing Zuo

 

Lecturers:

 Xiaoyan  Lin