Pure math

Professors:

 Shangquan BU,     Bangming DENG,     Yuxia GUO,     Haizhong LI,     Si LI,     MASOOD,       

 Hui  MA,  Jie XIAO,    Jiayan YAO,     Linsheng YIN ,     Guangyuan ZHANG,      Hechun  ZHANG,

 Jianhua ZHENG,     Shaoyuan ZHENG,     Jian ZHOU,     Bin ZHU,    Wenming  ZOU

 

 Associate Professors:

 Daguang  CHEN,    Jianlian  CUI,    Zhixin  LIU,    Ziqun  LU,    Lianrong MA,  

 Renyi  MA,    Fan  XU,     Jing YANG,     Pin YU,     Guowu  YAO,     Yuguang ZHANG 

 

Lecturers:

 Yinghua  AI,    Xiaoyan  LIN