Pure math

Professors:

 Shangquan BU,     Yuxia GUO,     Haizhong LI,     Jie XIAO,    Jiayan YAO,     Linsheng YIN ,   

 Guangyuan ZHANG,    Hechun  ZHANG,   Jianhua ZHENG,     Jian ZHOU,     Bin ZHU,    Wenming  ZOU

 

 Associate Professors:

 Daguang  CHEN,    Jianlian  CUI,    Zhixin  LIU,    Zhiqun  LU,    Hui  MA,     Lianrong MA,  

 Renyi  MA,    Fan  XU,     Jing YANG,       Guowu  YAO 

 

Lecturers:

 Yinghua  AI,    Xiaoyan  LIN