Pure math

Professors:

 Shangquan Bu,     Bangming Deng,     Lei Fu,   Yuxia Guo,    Haizhong Li,     Si Li,      Hui  Ma,       

 Masood,    Peng Shan,     Jie Xiao,    Jiayan Yao,    Pin Yu,    Shiu-Yuen Cheng,    Hechun  Zhang,   

 Guangyuan Zhang,     Jianhua Zheng,     Jian Zhou,     Bin Zhu,    Wenming  Zou

 

Associate Professors:

Yinghua  Ai,     Daguang  Chen,     Zhijie Chen,     Jianlian  Cui,     Liang Kong,     Zhixin  Liu,     

 Ziqun  Lu,     Lianrong Ma,      Renyi   Ma,     Shenghao Sun,     Baosen Wu,     Fan  Xu,     Jing

Yang,      Guowu  Yao,     Minxian Zhu

 

Lecturers:

 Xiaoyan  Lin